Så går det till

På denna sida beskriver jag hur en medling går till, förutsättningar för medling och vilka krav som skall ställas på medlaren och parterna och till sist kostnader för medling. För enkelhetens skull håller jag mig till medlingens så kallade standardform. Speciella ansatser, som transformativ medling och narrativ medling, behandlas inte här. Förhållandet mellan medlingen som sådan och processinriktad konflikthandledning i fler steg är flytande. I standardfallet löser man den väl avgränsade tvisten vid ett enda möte.

Krav på medlaren

Grundtanken i medling är att lösningen finns hos de tvistande parterna själva. Medlaren skall vara expert på hur man kommunicerar för att lösa problem och inte på de speciella omständigheterna kring konflikten.

Det är mycket viktigt att den person som agerar medlare har en klar förståelse för vad medlarrollen innebär och i synnerhet vad den inte innebär.

 • Medlarens uppgift är att bistå parterna att fatta bra beslut om hur de ska hantera situationen. Medlaren skall inte tala om för parterna vad som är rätt eller fel och inte heller presentera färdiga lösningar. Medlarens skall skapa möjligheter för parterna att kunna kommunicera. Medlaren skall arbete på uppdrag av parterna.
 • Medlarens uppgift är att se till att parternas har ett jämlikt styrkeförhållande.
 • Medlaren får inte ha några egna intressen att försvara någon i konflikten.
 • Konfliktparterna måste ha förtroende för medlaren. Det måste klaras ut om det finns tvivel på medlarens opartiskhet eller kompetens innan själva medlingen startar.
 • Medlingssamtalen skall vara konfidentiellt.
 • Innan medlingssamtalet börjar skall medlaren klargöra samtalet sspelregler för parterna.

Förutsättningar för medling

Medling bygger på frivillighet. Parterna skall mötas som likställda och höras på lika villkor. Varje part måste acceptera spelreglerna på fullständig likställdhet. Gäller inte detta är medling inte är en tillämplig metod. Om det finns tydligt definierade konfliktfrågor fungerar medling bra. Om parterna inte utan ansträngningar kan enas råder en konflikt. Skulle konflikten huvudsakligen handla relationsproblem är den klassiska formen av medling sannolikt  inte den mest lämpade metoden.

Idealfallet inför en medling är att parterna innan är överens om medling som metod. Vanligt är dock att den ene parten söker upp medlaren. Ser medlaren så att konflikten är lämplig för medling kan då den ene parten som söker medling själv söka upp den andra parten eller att medlaren gör detta.

Skulle det vara frågan om medling på arbetsplats mellan medarbetare är det ofta en chef som tagit initiativ till medling. Men i arbetsplatskonflikter kan det handla om vidare förutsättningar för varför en konflikt uppstått. Det kan vara frågan om strukturella brister i fråga om ledarskap och organisation på arbetsplatsen.

Om en part befinner sig ett utsatt läge p.g.a. ojämn maktfördelning eller parten av någon anledning är visar sig vara sårbar kan medling vara en olämplig metod. Eller i ett annat fall gällande affärsmedling där den ena parten så att säga har all rätt på sin sida är ofta medling olämplig varför tvisten bör lösas vid domstol. Men trots detta kan relationer ibland i en affärsmedling ändå tjäna på att parterna förlikas.

Det finns naturligtvis situationer där medling inte är lämplig. Detta är medlarens uppgift att ta reda på. Det kan även inträffa att en medling måste avbrytas. Detta är medlarens ansvar att kunna känna av.

En medlingens arbetsgång – hur det går till

Förberedelser inför medlingssamtalet.

I flera fall är det medlarens uppgift att enskild inför respektive part orientera sig om förutsättningarna för medling. Men ibland kan det vara lika framgångsrikt att medlaren inte har några förkunskaper om respektive part.

 1. Medlingssamtalet
 2. Inledning
 3. Parternas berättelse
 4. Fördjupad belysning av konflikten
 5. Problemlösning
 6. Överenskommelse

Medlarens uppgift

Medlarens viktigaste uppgifter är att; bestämma reglerna för kommunikationen genom sin samtalsledning. Medlaren skall hjälpa parterna att hitta information för att få en bra lösning till stånd.  Medlaren skall söka eliminera hindren för en konstruktiv problemlösning.

Att leda samtalet innebär;

 • Bestämma spelreglerna för samtalet.
 • Formulera lämpliga inledningsfrågor.
 • Att husera med tiden genom att leda samtalet genom de olika faserna fram till en överenskommelse.
 • Tydligt tala om när samtalets olika faser börjar och avslutas.
 • Att förhindra att parterna gör för långa utläggningar, bryter mot spelreglerna, kommer in på irrelevanta frågor.
 • Att markera avslutningen av en fas och övergången till nästa, och att avsluta hela medlingssamtalet.

Kostnader, exempel

Affärsmedling: Arvodet per part är 3 500 kr i grundkostnad för upp till 8 timmars arbete. För arbete däröver tillkommer 900 kr per timme per part exklusive moms.

Medling vid personalkonflikter: Arvode debiteras per timme med 900 kronor exklusive moms.

Medling vid grannkonflikter för privatpersoner: Arvodet per part är 1 000 kr i grundkostnad för upp till 8 timmars arbete. För arbete däröver tillkommer 300 kr per timme per part exklusive moms.

Till ovanstående kostnader tillkommer eventuella  kostnader i samband med resor och övriga nödvändiga utlägg.