Om medling

Här vill jag fördjupa begreppet medling i allmänhet. Medling som en alternativ konfliktlösning har på senare år fått en stor utbredning även i Sverige. Begreppet Alternative Dispute Resolution (ADR) används i  synnerhet i USA tillsammans med förhandling. Medling som metod har ett stort forskningsbaserat stöd från vetenskap och praktiskt erfarenhet. Både förhandling och medling (ADR) har bland annat det gemensamt att vissa former av medling har särskild nära beröring med förhandling. Skälen till denna gemensamhet menar jag är att en bra lösning i en konflikt eller en förhandling ser till båda parter och var och en agerar för det gemensamt bästa. Ibland kan även vissa medlingsformer (ADR) kallas assisterande förhandling, i synnerhet medlingsformerna skyttel- 0ch konferensmetoderna. Men den genuina medlingen aktar sig för att medlaren blandar sig i utgången och föreslår egna lösningar för parterna. I min tolkning av tillämpad medling har jag i synnerhet tagit intryck av den danske advokaten och medlaren Hans Boserup och tidigare universitetslärare i medling och förhandling Jan Norman, och den Amerikanska forskning vid Harvard University inom Harvard Negotiation Projekt. Själv anser jag dock att den framgångsrika förhandlaren bör ”förhandla likt en medlare”. Medling bör definieras strikt med de krav som definieras på sidan Hur går det till.

I det följande beskriver jag olika tillämpningar av medling och motiverar fördelar med medling.

Tvisten som skall lösas med medling

Om man inte utan särskilda ansträngningar kan komma överens råder en tvist. Beroende på hur osämjan trappats upp, hur länge den varat, vilken typ av tvist det är finns det olika stor möjlighet att lösa tvisten. Forskaren Glasl har beskrivit en så kallad konflikteskaleringstrappa med nio steg. Utan att särskilt gå in på den kan sägas att så snart man fäller hårda ord inför någon har klättringen börjat. Det är viktigt att i tid söka hjälp och lösning på situationen. Om du är mera intresserad, läs gärna; Friedrich Glasl’s model of conflict escalation.

Olika tillämpningar av medling

Det finns olika former av medling beroende på omständigheter och förutsättningar. Medling används allt från affärsmedling, äktenskapsmedling, skolmedling, brottsmedling, arbetsplatskonflikter med flera. För olika tillämpningar används naturligtvis olika medlingsmetoder.

Brottsmedling, en särskild tillämpning

Sedan 2008 är det lag på att kommuner skall kunna erbjuda unga under 21 år, medling om de begått brått. Vid ett brott handlar det inte om att läsa en vanlig tvist utan att skapa förutsättningar för att brottsutsatt och brottsutövare skall kunna gå vidare. Det har visat sig vara viktigt för unga brottslingar att med rätt bemötande fortfarande kan räddas från ett kriminellt liv. Medling är främst för förstagångsförbrytare samt ungdomar mellan 15-17 år, i försök att reducera återfallsbrottslighet. Man får ökad förståelse för att man har varit ute på fel vägar, och att man har gjort fel. För det brottsutsatte handlar det om att kunna gå vidare och lämna det traumatiska bakom sig. Med medling finns också vissa möjlighet att gottgöra saker och ting.

Fördelar med medling vid konflikter

Medling som konfliktlösning har flera fördelar. Dels är det en relativt billig metod att lösa en konflikt med och dels är den betydligt snabbare och enklare än att gå till domstol. Medlingen ger även parterna en bättre möjlighet att efteråt kunna förlika sig med tvisten som sådan och bibehålla ett fortsatt långsiktigt umgänge och samarbete. Lyckas därmed medlingen uppstår inte på sätt samma negativa psykologiska spår som om att parterna skulle ha mötts vid i domstol. Därför är medling betydelsefull om parterna vill behålla en god relation efteråt. En annan fördel av kuriosa betydelse för tvistande parter är ju att rättsväsendet inte heller belastas.

Medling har även fördelen att ta hänsyntill känslor och andra subjektiva komponenter för konfliktbehandlingen. Det har inte rättsliga processer och avtalsreglerade förhandlingar inom exempelvis vissa fackliga avsnitt.