”Juridik” inte nödvändigt

Missförstå mig rätt. Medling är egentligen inte juridik i sin generella bemärkelse. Medling är i grunden inte en juridisk process utan en samverkan mellan tvistande parter under ledning av en medlare. Det är heller inte på något sätt nödvändigt att vara jurist för att medla. Dock kan en jurist har medlareutbildning och beroende hur...

Är allt medlingsbart?

Alla konflikter är naturligtvis inte medlingsbara. Dels beroende på att en eller flera parter helt enkelt inte vill och dels beroende på att konflikten i ett ärende är så uppenbar att en part begått en rättsvidrig handling som uppenbarligen skulle vinna gehör i domstol. Men även i ett sådant fall kan ändå medling bli...

Konflikten

Strikt definierat råder en konflikt när två eller flera parter inte utan ansträngningar kan komma överens. Dock är det så att den allmänna definitionen av när en konflikt råder varierar beroende på vem som bedömer det. I vart fall kan man förenkla det hela genom att säga att en konflikt kan definieras enligt en...

Krav på en medlare

För att medla på ett hållbart, kvalificerat och förtroendeingivande sätt detta krävs både utbildning och erfarenhet. Det räcker inte hela vägen med att endast vara rekorderliga och mogen person. Medling är en profession och ett hantverk. Den mest framgångsrika metodiken för medlingen, för att nämna ett tillämpningsområde, härrör sig från Mellanösternförhandlingarna om fred, i...

Olika medlingsformer

När två parter inte utan ansträngningar kan komma överens, råder en konflikt. Det kan vara en affärssituation, en grannkonflikt eller exempelvis något djupt groll mellan arbetskamrater. Beroende på typ av situation används olika förmer och varianter på medling. Det är därför lättare att förstå att medling kräver mycket god kunskap annars kan det förvärras....

Lag om brottsmedling tio år

Det är tio år sedan lagen om brottsmedling kom till. Kommuner är skyldiga att erbjuda unga brottsutövare under arton (18) år medling. Men många kommuner syndar i detta och erbjuder inte brottsmedling. Det är inte rättvist och etiskt riktigt mot de unga. Avsikten med brottsmedling är att brottsutövaren skall få insikt i konsekvenserna av...

Avlasta rättssystemet

Vi har ett ansträngt rättssystem där viktiga mål och lagföring av utsatta drabbade kommer på undantag. Det kan då röra sig om övergrepp av olika slag, våldsbrott och brått mot kvinnor och barn. I den utsträckning exempelvis tvistande parter väljer att lösa sin tvist genom medling har rättssystemet avlastats. Det kan även anses som...

Den tredje parten

Medlaren uppträder som den tredjearten som ser på problemet från parternas bästa sida, som fördelar orden och intresset mellan parterna. Medlaren låter genom sitt neutrala och objektiva sätt söka parterna att förstå varandra. Dock är det så att detta perspektiv på ett problem och en tvist även är ett förhållningssätt till gagn för att...

Scroll to top